Giới thiệu

Trung tâm

Tin mới:

Năng Lực

Hiện nay, QUATEST 3 có đội ngũ cán bộ kỹ thuật và chuyên viên tư vấn hoạt động tại 15 Phòng Thử nghiệm, 07 Phòng Đo lường, 6 Phòng Nghiệp vụ (Giám định, thẩm định, đánh giá/chứng nhận chất lượng và an toàn sản phẩm - dịch vụ, công trình theo lĩnh vực chuyên ngành; chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng); 01 Trung tâm Dịch vụ Thí nghiệm và Chất lượng; 01 Phòng Nghiên cứu & Đảm bảo chất lượng; 02 Phòng Dịch vụ hỗ trợ khách hàng Thí nghiệm và Nghiệp vụ;

Tải về:

  


Baidu
map