Giới thiệu

Trung tâm

Tin mới:

Các hoạt động

QUATEST 3 thực hiện các hoạt động nhằm cung cấp dịch vụ kỹ thuật theo các lĩnh vực Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng phục cụ các yêu cầu Quản lý nhà nước của các Bộ - Ngành; Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các Tổ chức và Doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, tính an toàn của sản phẩm, hàng hóa và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Tải về:

  


Các hoạt động của QUATEST 3 bao gồm:

Thử nghiệm Chất lượng và an toàn sản phẩm hàng hóa
Giám định, Thẩm định, Đánh giá kỹ thuật
Chứng nhận Sản phẩm hàng hóa

casino hi88

đăng nhập hi88

casino hi88
đăng nhập hi88
Tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo và So sánh liên phòng

Đào tạo và Cung cấp giải pháp Năng suất Chất lượng
Cung cấp thông tin về Tiêu chuẩn chất lượng và Tài liệu kỹ thuật
Dịch vụ hỗ trợ Phòng thí nghiệm

Baidu
map