Giới thiệu

Tin mới:
Chính sách chất lượng

Chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ kỹ thuật tin cậy và chuyên nghiệp dựa trên chính sách chất lượng:

CHÍNH XÁC - KHÁCH QUAN - KỊP THỜI - TIN CẬY

Tải về:

 
 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) là Tổ chức khoa học và công nghệ, có chức năng cung cấp các dịch vụ khoa học, công nghệ phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và yêu cầu khác của Khách hàng và các Bên liên quan/ quan tâm. QUATEST 3 cam kết:
1. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG:
Nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được Ủy ban Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng Quốc gia và Bộ Khoa học và Công nghệ giao, QUATEST 3 công bố Chính sách chất lượng như sau:
  • Luôn thỏa mãn yêu cầu của Khách hàng và các Bên liên quan/ quan tâm qua việc cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và không thiên vị theo phương châm:
CHÍNH XÁC - KHÁCH QUAN – KỊP THỜI – TIN CẬY
  • Duy trì, cải thiện thường xuyên môi trường làm việc, chăm lo phát triển đội ngũ người lao động để phát huy tính chủ động, sáng tạo, hợp tác đồng thời đáp ứng tốt các quy định về môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
2. CAM KẾT CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM KỸ THUẬT 3
Để Chính sách chất lượng nêu trên được thực hiện, Lãnh đạo QUATEST 3 cam kết:
  • Thiết lập, áp dụng và duy trì có hiệu lực và hiệu quả Hệ thống quản lý năng lực/ chất lượng phù hợp với các tiêu chuẩn về hệ thống (ISO 9001, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17025, ISO 17034, ISO/IEC 17043, ISO/IEC 17065,...) cho từng lĩnh vực hoạt động của QUATEST 3;
  • Xây dựng cho mỗi thành viên trong QUATEST 3 có ý thức sâu sắc rằng uy tín và sự phát triển của QUATEST 3 gắn liền với chất lượng, tiến độ thực hiện công việc và xem đó là trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của  mình;
  • Nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của các thành viên theo từng lĩnh vực hoạt động thông qua đào tạo;
  • Cung cấp các nguồn lực cần thiết để thực hiện dịch vụ theo đúng các yêu cầu xác định đã cam kết với Khách hàng và các Bên liên quan/ quan tâm.
Đại diện lãnh đạo có trách nhiệm phối hợp với Phụ trách các đơn vị phổ biến Chính sách này đến từng thành viên trong đơn vị, xác định Mục tiêu chất lượng và an toàn - sức khỏe nghề nghiệp nhất quán với Chính sách chất lượng, tổ chức thực hiện, duy trì và cải tiến thường xuyên các hệ thống quản lý được áp dụng, các quá trình và dịch vụ, sản phẩm theo phương thức PDCA (Hoạch định - Thực hiện - Kiểm tra - Hành động).